terms and conditions

§1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy gosialyszczarz.pl, dostępny pod adresem internetowym gosialyszczarz.pl , prowadzony jest przez Małgorzatę Łyszczarz  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Materia Małgorzata Łyszczarz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7162545503, REGON 161498937 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 §2
Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Materia Małgorzata Łyszczarz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7162545503, REGON 161498937
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym materiaceramika.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Dembowskiego 55 51-670 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: g.lyszczarz@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48606365460
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1240 1662 1111 0011 0065 4452 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

§4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska, 
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dembowskiego 55 51-670 Wrocław
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przy odbiorze kartą płatniczą lub gotówką
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej,
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

§11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ENGLISH VERSION

 

§1
Preliminary provisions

 


The gosialyszczarz.pl online store, available at gosialyszczarz.pl, is run by Małgorzata Łyszczarz, running a business under the name Materia Małgorzata Łyszczarz, entered into the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister responsible for economy, NIP 7162545503 , REGON 161498937
These Regulations are addressed to both Consumers and Entrepreneurs using the Store and specify the rules for using the Online Store as well as the rules and procedure for concluding Sales Agreements with the Customer at a distance via the Store.

§2
Definitions

Consumer – a natural person concluding a contract with the Seller within the Store, the subject of which is not directly related to his business or professional activity.
Seller – a natural person running a business under the name Materia Małgorzata Łyszczarz, entered into the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) kept by the minister responsible for economy, NIP 7162545503, REGON 161498937
Customer – any entity making purchases via the Store.
Entrepreneur – a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, which is granted legal capacity under a separate act, conducting business activities on its own behalf, and using the Store.
Store – online store run by the Seller at the website materiaceramika.pl
Distance contract – a contract concluded with the Customer as part of an organized system for concluding distance contracts (within the Store), without the simultaneous physical presence of the parties, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the conclusion of the contract.
Regulations – these regulations of the Store.
Order – the Customer’s declaration of will submitted using the Order Form and aimed directly at concluding a Sales Agreement for the Product or Products with the Seller.
Account – the customer’s account in the Store, which collects data provided by the Customer and information about Orders placed by him in the Store.
Registration form – a form available in the Store, enabling the creation of an Account.
Order form – an interactive form available in the Store enabling placing an Order, in particular by adding Products to the Cart and specifying the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.
Cart – an element of the Store’s software in which the Products selected by the Customer for purchase are visible, and it is also possible to determine and modify the Order data, in particular the quantity of products.
Product – a movable item/service available in the Store that is the subject of the Sales Agreement between the Customer and the Seller.
Sales Agreement – a Product sales agreement concluded between the Customer and the Seller via the Online Store. The Sales Agreement also means – depending on the features of the Product – a contract for the provision of services and a contract for specific work.

§3
Contact the Store

Seller’s address: ul. Dembowskiego 55 51-670 Wrocław
Seller’s e-mail address: g.lyszczarz@gmail.com
Seller’s telephone number: +48606365460
Seller’s bank account number 94 1240 1662 1111 0011 0065 4452
The Customer may communicate with the Seller using the addresses and telephone numbers provided in this paragraph.
The Customer can communicate with the Seller by phone between 8 a.m. and 5 p.m

§4
Technical requirements

To use the Store, including viewing the Store’s assortment and placing orders for Products, you need:
end device with access to the Internet and a standard web browser,
active e-mail account,
cookie support enabled,
FlashPlayer installed.

§5
General information

To the fullest extent permitted by law, the Seller is not liable for any disruptions, including interruptions in the operation of the Store caused by force majeure, unauthorized action of third parties or incompatibility of the Online Store with the Customer’s technical infrastructure.
Browsing the Store’s assortment does not require creating an Account. The Customer may place orders for Products included in the Store’s assortment either after creating an Account in accordance with the provisions of § 6 of the Regulations or by providing the necessary personal and address data enabling the execution of the Order without creating an Account.
The prices given in the Store are given in Polish zloty and are gross prices.
The final (final) amount to be paid by the Customer consists of the price for the Product and the delivery cost (including fees for transport, delivery and postal services), about which the Customer is informed on the Store’s website when placing the Order, including when expressing will to be bound by the Sales Agreement.
When the nature of the subject matter of the Agreement does not allow, reasonably to be assessed, the amount of the final (final) price to be calculated in advance

, information on how the price will be calculated, as well as fees for transport, delivery, postal services and other costs, will be provided in the Store in the Product description.

§6
Creating an Account in the Store

To create an Account in the Store, please complete the Registration Form. It is necessary to provide the following data: name and surname, address, e-mail address, telephone number.
Creating an Account in the Store is free.
Logging in to the Account is done by entering the login and password established in the Registration Form.
The Customer may delete the Account at any time, without giving a reason and without incurring any fees, by sending an appropriate request to the Seller, in particular via e-mail or in writing to the addresses provided in § 3.

§7
Rules for placing an Order

To place an Order you must:
log in to the Store (optional);
select the Product that is the subject of the Order and then click the “Add to cart” button (or equivalent);
log in or use the option to place an Order without registration;
if the option of placing an Order without registration has been chosen – complete the Order Form by entering the details of the recipient of the Order and the address to which the Product is to be delivered, select the type of shipment (method of delivery of the Product), enter the invoice details if different from the details of the recipient of the Order,
click the “Order and pay” button,
select one of the available payment methods and, depending on the payment method, pay for the order within a specified period, subject to § 8 point 3.

§8
Delivery and payment methods offered

The Customer may use the following methods of delivery or collection of the ordered Product:
Parcel post,
courier delivery,
Personal collection available at: ul. Dembowskiego 55 51-670 Wrocław
The customer can use the following payment methods:
Payment on delivery by card or cash

Payment by transfer to the Seller’s account
Electronic payments

2. Detailed information on delivery methods and acceptable payment methods can be found on the Store’s website.

§9
Execution of the sales contract

The conclusion of the Sales Agreement between the Customer and the Seller takes place after the Customer places an Order using the Order Form in the Online Store in accordance with § 7 of the Regulations.
After placing the Order, the Seller immediately confirms its receipt and simultaneously accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the Order and its acceptance for execution is made by the Seller sending the Customer an appropriate e-mail to the Customer’s e-mail address provided when placing the Order, which contains at least the Seller’s declarations about the receipt of the Order and its acceptance for execution and confirmation of the conclusion of the Sales Agreement. When the Customer receives the above e-mail, a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.
If the Customer chooses:
payment by transfer, electronic payment or payment by payment card, the Customer is obliged to make the payment within 3 calendar days from the date of conclusion of the Sales Agreement – otherwise the order will be canceled.
payment in cash upon personal collection of the parcel, the Customer is obliged to make the payment upon receipt of the parcel within 7 days from the date of receiving information about the readiness of the parcel for collection.
If the Customer has chosen a delivery method other than personal collection, the Product will be sent by the Seller within the time specified in its description (subject to section 5 of this paragraph), in the manner chosen by the Customer when placing the Order.
If you order Products with different delivery dates, the delivery date is the longest given date.

2. If you order Products with different delivery dates, the Customer may request delivery of the Products in parts or delivery of all Products after completing the entire order.

The beginning of the delivery period of the Product to the Customer is counted as follows:
If the Customer chooses the payment method by transfer, electronic payment or payment card – from the date of crediting the Seller’s bank account.
If the Customer chooses the cash on delivery method – from the date of conclusion of the Sales Agreement,
If the Customer chooses personal collection of the Product, the Product will be ready for collection by the Customer within the time specified in the Product description. The Customer will be additionally informed by the Seller about the readiness of the Product for collection by sending an appropriate e-mail to the Customer’s e-mail address provided when placing the Order.
If you order Products with different readiness for collection dates, the Customer has the option of collecting the Products in parts (according to their readiness for collection) or collecting all the Products after completing the entire order.
Beginning of the standby period

ci of the Product to be collected by the Customer is counted as follows:
If the Customer chooses the payment method by transfer, electronic payment or payment card – from the date of crediting the Seller’s bank account.
If the Customer chooses the cash method upon personal collection – from the date of conclusion of the Sales Agreement.


Product delivery takes place within the European Union,
Delivery of the Product to the Customer is subject to payment, unless the Sales Agreement provides otherwise. Product delivery costs (including fees for transport, delivery and postal services) are indicated to the Customer on the Online Store’s website in the “Delivery costs” tab and when placing the Order, including when the Customer expresses his will to be bound by the Sales Agreement.
Personal collection of the Product by the Customer is free of charge.

§10
Right to withdraw from the contract

The consumer may withdraw from the Sales Agreement without giving any reason within 14 days.
The period specified in section 1 begins with the delivery of the Product to the Consumer or a person other than the carrier indicated by him.
In the case of an Agreement that covers many Products that are delivered separately, in batches or in parts, the deadline specified in section 1 runs from the delivery of the last item, batch or part.
The Consumer may withdraw from the Agreement by submitting a declaration of withdrawal to the Seller. To meet the deadline for withdrawal from the Agreement, it is sufficient for the Consumer to send a statement before the deadline.
The declaration may be sent by traditional mail or electronically by sending the declaration to the Seller’s e-mail address or by submitting the declaration on the Seller’s website – the Seller’s contact details are specified in § 3.
If the Consumer sends the declaration electronically, the Seller will immediately send the Consumer confirmation of receipt of the declaration of withdrawal from the Agreement to the e-mail address provided by the Consumer.
Effects of withdrawal from the Agreement:
In the event of withdrawal from a distance contract, the contract is deemed not to have been concluded.
In the event of withdrawal from the Agreement, the Seller shall immediately return to the Consumer, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s declaration of withdrawal from the Agreement, all payments made by him, including the costs of delivering the goods, with the exception of additional costs resulting from the method of delivery chosen by the Consumer. other than the cheapest standard delivery method offered by the Seller.
The Seller will refund the payment using the same payment methods that were used by the Consumer in the original transaction, unless the Consumer has expressly agreed to a different solution that will not involve any costs for him.
The Seller may withhold the refund until he receives the Product back or until he receives proof of its return, depending on which event occurs first.
The Consumer should return the Product to the Seller’s address provided in these Regulations immediately, no later than 14 days from the date on which he informed the Seller about withdrawal from the Agreement. The deadline will be met if the Consumer returns the Product before the 14-day period expires.
The consumer bears the direct costs of returning the Product, including the costs of returning the Product if, due to its nature, the Product could not be returned by regular mail.
The Consumer is only responsible for any reduction in the value of the Product resulting from using it in a manner other than what was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product.
If, due to the nature of the Product, it cannot be returned by regular mail, information about this, as well as the costs of returning the Product, will be included in the Product description in the Store.
The right to withdraw from a distance contract is not available to the Consumer in relation to the Contract in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the Consumer’s specifications or serving to meet his individual needs.

§11
Complaint and warranty

The Sales Agreement covers new Products.
The Seller is obliged to provide the Customer with an item free from defects.
In the event of a defect in the goods purchased from the Seller, the Customer has the right to make a complaint based on the provisions on warranty in the Civil Code.
Complaints should be submitted in writing or electronically to the Seller’s addresses provided in these Regulations.
It is recommended that the complaint include, among others: a concise description of the defect, the circumstances (including the date) of its occurrence, details of the Customer filing the complaint, and the Customer’s request in connection with the defect of the goods.
The Seller will respond to the complaint immediately, no later than within 14 days, and if it does not do so within this period, it is considered that the Customer’s request is justified.
Goods returned under the complaint procedure should be sent to the address provided in § 3 of these Regulations.

min.

§12
Out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims

Detailed information on the possibility for the Consumer to use extrajudicial methods of dealing with complaints and pursuing claims, as well as the rules of access to these procedures, are available at the offices and on the websites of district (municipal) consumer ombudsmen, social organizations whose statutory tasks include consumer protection, and Provincial Inspectorates of Inspections. Handlowa and at the following Internet addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_zdrowie.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
The consumer has the following exemplary options for using out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims:
The consumer is entitled to apply to a permanent consumer arbitration court referred to in Art. 37 of the Act of December 15, 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to resolve a dispute arising from the Agreement concluded with the Seller.
The consumer is entitled to contact the voivodeship inspector of the Trade Inspection, in accordance with Art. 36 of the Act of December 15, 2000 on the Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to initiate mediation proceedings regarding the amicable settlement of the dispute between the Consumer and the Seller.
The consumer may obtain free assistance in resolving the dispute between him and the Seller, also using the free assistance of the district (municipal) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, the Association of Polish Consumers).

 


§13
Personal data in the Online Store

The administrator of Customers’ personal data collected via the Online Store is the Seller.
Customers’ personal data collected by the administrator via the Online Store are collected for the purpose of implementing the Sales Agreement, and if the Customer consents – also for marketing purposes.
The recipients of personal data of Online Store Customers may be:
In the case of a Customer who uses the postal or courier delivery method in the Online Store, the Administrator makes the Customer’s collected personal data available to the selected carrier or intermediary carrying out the shipment at the request of the Administrator.
In the case of a Customer who uses electronic or payment card payment in the Online Store, the Administrator provides the Customer’s collected personal data to the selected entity handling the above payments in the Online Store.
The customer has the right to access and correct their data.
Providing personal data is voluntary, although failure to provide the personal data indicated in the Regulations necessary to conclude the Sales Agreement results in the inability to conclude this agreement.

§14
Final Provisions

Contracts concluded via the Online Store are concluded in Polish.
The Seller reserves the right to make changes to the Regulations for important reasons, i.e. changes in legal provisions, changes in payment and delivery methods – to the extent that these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations. The Seller will inform the Customer about each change at least 7 days in advance.
In matters not regulated in these Regulations, generally applicable provisions of Polish law shall apply, in particular: the Civil Code; Act on the provision of electronic services; Consumer Rights Act, Personal Data Protection Act.
The customer has the right to use out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims. For this purpose, he may submit a complaint via the EU ODR online platform available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]